คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สอช.) และศึกษานิเทศก์เข้าตรวจความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (Post : 16 มี.ค. 2563)
นักเรียนชั้นปีที่ 2 ฝึกงานภาคฤดูร้อนเป็นเวลา 40 วัน 320 ชั่วโมง (Post : 12 มี.ค. 2563)
งาน Graduation Party ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่น 79 ประจำปีการศึกษา 2562 (Post : 7 มี.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (เร่งด่วน) (Post : 5 มี.ค. 2563)
การสอบ TOEIC เพื่อวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนปี 1 และนักเรียนปี 2 (Post : 5 มี.ค. 2563)
การสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 (Post : 2 มี.ค. 2563)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นปีที่ 3 และพิธีอำลาโดยรุ่นน้องปีที่ 1 และปีที่ 2 (Post : 29 ก.พ. 2563)
ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา (Post : 29 ก.พ. 2563)
Next>>