[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20014
ชื่อ: มาสเตอร์  ทวีเดช    สิริโยธิน
ฉายา: -
อายุงาน: 32 ปี 3 เดือน 7 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยสยาม 2527  ปริญญาตรี  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2563 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2563 กรรมการ งานบริการวิชาการ
2562 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2562 กรรมการ งานบริการวิชาการ
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2561 กรรมการ งานบริการวิชาการ
2560 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2560 กรรมการ งานบริการวิชาการ
2559 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2559 ประธานกรรมการ งานบริการวิชาการ
2558 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2558 ประธานกรรมการ งานบริการวิชาการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 0
2561 หัวหน้างานบริการวิชาการ 0

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์,   งานบริการวิชาการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริการวิชาการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (23)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/25633 ส.ค. 2563
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนรหัส30 ก.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/256330 ก.ค. 2563
ความร่วมมือระหว่าง BLCU กับโรงเรียนวัดมังกรกมลาวาส26 ก.ค. 2563
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต23 ก.ค. 2563
การประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 256321 ก.ค. 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC ประจำปีการศึกษา 256316 ก.ค. 2563
กิจกรรมเฉลยบัดดี้ของนักเรียนและกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของพี่น้อง ACC16 ก.ค. 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีไหว้ครูและพิธีรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 256316 ก.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/256313 ก.ค. 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดรวม 3 งานใน 1 กิจกรรม10 ก.ค. 2563
ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมชมรมให้กับนักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจ2 ก.ค. 2563
เปิดเทอมวันแรกแบบ New Normal ของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ปีการศึกษา 25631 ก.ค. 2563
กิจกรรมฉลองเทศกาลบ๊ะจ่างจัดโดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ23 มิ.ย. 2563
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/256322 มิ.ย. 2563
การเปิดสอน Intensive สำหรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 256315 มิ.ย. 2563
การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นปีที่ 2 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25636 มิ.ย. 2563
การเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 25635 มิ.ย. 2563
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/25632 มิ.ย. 2563
การเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ G Suite1 มิ.ย. 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดอบรม G Suite เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับคณะครู27 พ.ค. 2563
การประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 256318 พ.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระพิเศษ12 พ.ค. 2563
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(16)
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนรหัส30 ก.ค. 2563
ความร่วมมือระหว่าง BLCU กับโรงเรียนวัดมังกรกมลาวาส26 ก.ค. 2563
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต23 ก.ค. 2563
การประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 256321 ก.ค. 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC ประจำปีการศึกษา 256316 ก.ค. 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีไหว้ครูและพิธีรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 256316 ก.ค. 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดรวม 3 งานใน 1 กิจกรรม10 ก.ค. 2563
ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมชมรมให้กับนักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจ2 ก.ค. 2563
กิจกรรมฉลองเทศกาลบ๊ะจ่างจัดโดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ23 มิ.ย. 2563
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/256322 มิ.ย. 2563
การเปิดสอน Intensive สำหรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 256315 มิ.ย. 2563
การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นปีที่ 2 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25636 มิ.ย. 2563
การเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 25635 มิ.ย. 2563
การเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ G Suite1 มิ.ย. 2563
การประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 256318 พ.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระพิเศษ12 พ.ค. 2563

• แฟ้มผลงาน (0)